Sąlygos

Šis dokumentas (toliau “Sąlygos”) sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį tarp Jūsų (toliau – „Klientas“) ir uždarosios akcinės bendrovės  „GDPR Register OÜ“, įsteigtos pagal Estijos Respublikos įstatymus, kurios buveinė Rotermanni 8, 10111 Talinas, Estija, ir kuri registruota Estijos komerciniame registre pagal kodą 14432795 (toliau – „GDPR Register“).

GDPR Register paslaugos (toliau “Paslaugos”) yra siūlomos klientui remiantis sutikimu, be pakeitimų. GDPR Register siūlo paslaugas tik juridiniams asmenims.

Jei įvesite šias sąlygas ūkio subjekto vardu, pvz., Savo darbdaviui ar bendrovei, kurioje jūs dirbate, vardu, jūs patvirtinate, kad turite teisėtus įgaliojimus atstovauti šį subjektą.

Įmokos

Po registracijos Klientas turi pasirinkti planą. Atkreipkite dėmesį, kad planai turi skirtingas funkcijas, galimybes ir kainas. Mokėjimas atliekamas  iš anksto už visus metus, jei nesusitarta kitaip. Paslaugų sutartis bus atnaujinta po mokėjimo už sekantį laikotarpį.

Šios įmokos neįtraukia mokesčių, rinkliavų, taikomų pagal bet kokią taikytiną įstatymą, nebent šiame dokumente būtų nurodyta kitaip.

Visi mokėjimai yra negrąžinami.

Mokėjimai

Prieš įsigyjant produktą, GDPR Register gali pareikalauti autorizacijos, siekiant patvirtinti, kad Kliento kredito kortelė yra galiojanti ir joje yra pakankamai lėšų operacijai atlikti. Autorizuojama ta kredito kortelė ir sąskaita, kuri bus naudojama GDPR Registro nurodomoms sumoms padengti. 

Klientas sutinka suteikti informaciją GDPR Register, jei keičiasi kredito kortelės informacija. Atnaujinus informaciją, anksčiau pateikti duomenys automatiškai laikomi negaliojančiais.

Jei GDPR Register nepareikalavo pateikti kredito kortelės autorizacijos, tuomet, klientui bus išsiųsta elektroninė sąskaita už paslaugas, kuri turi būti apmokėta iki nurodytos datos.

Metinės įmokos bus automatiškai atnaujinamos kiekvieno laikotarpio pabaigoje, jei viena iš šalių nepateiks išankstinio pranešimo (30 dienų iki laikotarpio pabaigos) apie pageidaujamą paslaugų nutraukimą arba jei viena iš šalių nutrauks sutartį jai dar nepasibaigus.

Klientas gali pasirinkti išbandyti produktą su ribotomis funkcijomis nemokamai 14 dienų. Informacija apie bandomąją versiją ir mokėjimus pateikiama įmonės registracijos proceso metu.

Paslaugų sutartis tarp GDPR Registero ir Kliento galioja nuo pirmojo mokėjimo ir pasirinkto laikotarpio. Pasirinkus nemokamą versiją ir bandomąją versiją, Paslaugų sutartis galios nuo registracijos momento.

Techninė pagalba

GDPR Register privalo suteikti Klientui tinkama techninę pagalbą. Taip pat, GDPR Register privalo kaip įmanoma greičiau ir tinkamiau reaguoti į Klieno užklausas.

Garantija

GDPR Registras nesuteikia garantijos, kad:

 • Klientas visuomet bus patenkintas teikiama Paslauga;
 • Paslaugos naudojimasis visuomet bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus ar be klaidų;
 • bet kokia informacija, kurią Klientas gavo besinaudodamas Paslauga, bus tiksli ir patikima
 • bet kokios programinės įrangos, kuri veikia kaip dalisklientui teikiamos Paslaugos, funkcionalumo defektai bus pašalinti

Atsakomybė

GDPR Register neatsako už pasekmes Klientui, kurių priežastis:

 • bet kokie šių sąlygų pokyčiai;
 • įmokų ir mokesčių  apskaičiavimai;
 • Paslaugos ar bet kurios dalies ar elemento naudojimas, įskaitant bet kokias klaidas, nuolatinį ar laikiną nutraukimą, sustabdymą ar kitokį Paslaugų nepasiekiamumą;
 • bet kokių duomenų ištrynimas, sugadinimas ar nesugebėjimas juos saugoti;
 • jei pats Klientas naudoja savo asmens duomenis;
 • patobulinimai;
 • bet koks Kliento prisijungimo duomenų atskleidimas, praradimas ar neleistinas naudojimas dėl to, kad Klientas nesugebėjo jų laikyti slaptai;

Žymėtina, kad GDPR Register neteigia ir negarantuoja, kad duomenys, kuriuos Klientas įveda, visiškai atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 reikalavimus.

Didžiausia GDPR Register atsakomybė yra ribojama iki sumos, kuri yra lygi Kliento sumokėtai metinei įmokai.

Sutarties nutraukimas

Sutarties sąlygos gali būti nutraukiamos dėl naudingumo, nepranešus kitai šaliai.

 1. Klientas bet kuriuo metu gali nutraukti sutartį, spustelėjęs atšaukimo nuorodą, esančią svetainėje;
 2. GDPR Register gali nutraukti sutartį, priimdamas sprendimą nutraukti Paslaugų teikimą;
 3. bet kuri šalis gali nedelsdama nutraukti sutartį, jeigu kita šalis praranda likvidumą ar tampa nemoki, arba kai sudaromas susitarimas su kitos šalies kreditoriais arba paskiriama kreditorių naudai kitos šalies vardu.

Paslauga ir metiniai mokėjimai bus automatiškai atnaujinami kiekvieno termino pabaigoje, išskyrus atvejus, kai kuri nors šalis praneša apie Paslaugų sutarties nutraukimą bent 30 dienų iki atitinkamo termino pabaigos, arba bet kuriai šalis nutraukus Paslaugų sutartį.

Intelektinė nuosavybė

Visi prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, logotipai, domenų vardai ir kitos produkto savybės yra GDPR Register nuosavybė. Duombazių teisės, programinės įrangos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės taip pat priklauso GDPR Register. Paslaugų pirkimas nesuteikia Klientui jokių teisių naudoti GDPR prekės ženklo savybių, tiek komerciniam, tiek nekomerciniam naudojimui. Negalima kopijuoti, platinti, keisti, pritaikyti, sugadinti, kurti išvestinius darbus, rekonstruoti ar dekompiliuoti Paslaugas ar bet kurią Paslaugų dalį ar elementą, nebent susitarta kitaip.

Saygų keitimas

GDPR Register pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, pridėti ar pašalinti Paslaugų funkcijas be išankstinio įspėjimo. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Paslaugos laikui bėgant gali keistis pagal GDPR Register nuožiūrą.

GDPR Register pasilieka teisę nutraukti Paslaugas arba keisti kainodaros modelį ir planų mokesčius bet kuriuo metu, įspėjant Klientą apie tai raštu ne vėliau, kaip prieš trisdešimt (30) dienų. Tačiau, jei Klientas pasirinko mokamą planą, atnaujinti mokesčiai neįsigalios tol, kol nesibaigs Kliento apmokėtos paslaugos teikimo laikotarpis.  Jei tokie pakeitimai yra nepriimtini, Klientas gali nutraukti Paslaugų sutartį, pateikdamas raštišką pranešimą (pvz., el. paštu) GDPR Register, bet ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Bet koks Kliento paslaugų panaudojimas po įsigaliojimo datos bus laikomas Paslaugų sutarties pakeitimų priėmimu.

Reglamentuojantys teisės aktai ir jurisdikcija

Ginčų, nesutarimų ar pretenzijų atveju, kylančių dėl šių Sąlygų, jie reglamentuojami ir aiškinami vadovaujantis Estijos Respublikos įstatymais, neįgyvendinant jokių teisės kolizijų principų. Šiais atvejais, Harju apygardos teismas turi išimtinę jurisdikciją.

Duomenų saugykla

Paslaugos gali būti atliekamos naudojant įrangą ar įrenginius, esančius Europos Sąjungos teritorijoje. GDPR Register išlaiko kliento duomenų saugumą, konfidencialumą ir vientisumą, pasitelkdami  administracines, fizines ir technines apsaugos priemones.

Kliento duomenys pasiekiami tik jam ir nėra pateikiami trečiosioms šalims. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos užklausas vykdo pats klientas.

Paslauga yra sukurta tokiu būdu, kad klientas nepatektų jokių asmeninių duomenų.

Jei Klientas praranda, pamiršta prisijungimo duomenis  ar kitaip negali prisijungti prie paskyros, GDPR Register gali pareikalauti papildomos informacijos ar kito asmens tapatybės įrodymo.